Δόλιχος Αγώνας Δρόμου 26, 27 & 28 Απριλίου 2024
6944338410
info@doliho.gr

Υπεύθυνη Δήλωση Ρίο Ολυμπία

ΑΓΩΝΕΣ » Ρίο Ολυμπία » Υπεύθυνη Δήλωση Ρίο Ολυμπία

Ο/Η παρακάτω υπογράφων …………………………………………του …………………. με αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου ………………………………….
που συμμετέχω με δική μου πρωτοβουλία στον ΡΙΟΛΥΜΠΙΑ δρόμο (Ρίο – Ολυμπία) 144 χιλιομέτρων και πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 27 & 28 Απριλίου 2024 δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Έχω λάβει γνώση των κανονισμών του αγώνα, τις δυσκολίες και του κίνδυνους που μπορούν να παρουσιασθούν στο περιβάλλον του αγώνα, καθώς και τις σωματικές και ψυχολογικές καταπονήσεις που υφίσταται ο αθλούμενος/η σε έναν τέτοιου είδους αγώνα.


Έχω υποβληθεί μετά τις 20/3/2024 στον απαιτούμενο ιατρικό έλεγχο προκειμένου να συμμετάσχω στον αγώνα, δεν έχω κανένα πρόβλημα υγείας που να μην επιτρέπει την συμμετοχή μου όπως το αναφέρει και η ιατρική βεβαίωση που έχω προσκομίσει στην διοργάνωση που να απαγορεύει να συμμετάσχω σε αγώνα μεγάλης απόστασης και διάρκειας.


Δεν έχω καμία απαίτηση από την διοργάνωση του ΡΙΟΛΥΜΠΙΑ και τους φορείς που την απαρτίζουν για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας μου ή τραυματισμό μου κατά την διάρκεια του αγώνα ή μετά το πέρας αυτού φέροντας αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη της συμμετοχής μου και οποιουδήποτε συμβάντος.


Απαλλάσσω τους διοργανωτές από κάθε ευθύνη και παραιτούμαι του δικαιώματος οποιασδήποτε αποζημίωσης για τις παραπάνω περιπτώσεις ή οποιαδήποτε άλλο λόγο.


Ο δηλών/Η δηλούσαΗμερομηνία ………/………./2024